Filosoofia ainekava I kursus

Filosoofia ajaloo ainekava.

I. kursus

Aineõpetaja: Joosep Tammo

Kontaktandmed: 80023 Pärnu

Haraka 43

Tel. 29580

GSM 50 55813

E-mail: joosept@uninet.ee

Koduleht: http://38698.edicypages.com/filosoofia

Ainemaht:      4 kursust

Secunda  astmes – 2 kursust

Prima astmes  – 2 kursust

Õppetöö lõppeb koolieksamiga

Õppesisu kursuste kaupa:

I.Kursus: Antiikfilosoofia/ Secunda 2009 sügis

Kursuse eesmärk

Õpilane õpib tundma filosoofia kujunemist, põhilisi koolkondi  ja tuntumaid filosoofe antiikajal. Omandab pildi antiikajal väljakujunenud filosoofilistest põhiprobleemidest ja terminoloogiast.

Teema:

1.

Sissejuhatus filosoofiasse.

Filosoofia aine ja definitsioon. Filosoofilise mõtlemise allikad. Peamised perioodid.

1.     

Filosoofia klassikaline jaotus (gnoseoloogia, metafüüsika, antropoloogia, eetika, eesteetika).

2.     

Eelsokraatiline filosoofia kuni sofistideni.

Mileetose natuurfilosoofid: Thales, Anaksimandros, Anaksimenes.

3.     

Pütagoras ja pütaagoralsed. Matemaatika tähtsus filosoofilisele mõtlemisele.

4.     

Eleaadid: Xenophanes, Parmenides, Zenon Eleast.

5.     

Herakleitos ja natuurfilosoofid 5 saj. e.Kr.

6.     

Demorkitose aatomite õpetus.

7.     

Kontrolltöö

8.     

Kreeka filosoofia õitseaeg.

Sofistid: Protagoras ja Gorgias. Sofistika tähtsus kreeka filosoofiale.

9.     

Sokratese isik ja elu.

10. 

Sokratese meetod ja õpetus.  Mõju.

11. 

Sokraatikud: Küünikud ja Diogenes.

12. 

Platoni isik ja elu. Teosed. Ideedeõpetus. Koopamüüt.

13. 

Platoni õpetus inimesest  ja hingest.

14. 

Platoni õpetus riigist.

15. 

Ettekanded etteantud teemadel.

16. 

Platoni koht Euroopa vaimuloos.

17. 

Aristotelese isik ja elu. Teosed.

18. 

Aristotelese metafüüsika. Inimesekäsitlus.

19. 

Aristotelismi koht Euroopa vaimuloos.

20. 

Kontrolltöö

21. 

Ettekanded etteantud teemadel.

22. 

Hellenistliku ajastu filosoofia. Üldiseloomustus.

Stoikud. Stoitsistlik eetika. Stoitsismi ja kristluse suhe.

23. 

Ettekanded etteantud teemadel.

24. 

Epikuurlased.

25. 

Skeptikud.

26. 

Ettekanded etteantud teemadel.

27. 

Essee: Epikuurlus või stoitsism.

28. 

Eklektikud.

29. 

Uusplatonism ja selle mõju Euroopa vaimuloole. Plotinos.

30. 

Ettekanded etteantud teemadel.

31. 

Kirjalik kontrolltöö.

Läbivad teemad:  infotehnoloogia, keskkond ja säästev areng.

Integratsioon teiste ainetega: Ajalugu ja kirjandus.

Õppetegevus

Üldülevaated antakse loengu vormis, millele järgneb arutelu või grupitöö. Oluline koht on iseseisval kirjanduse kasutamisel ja suulistel ettekannetel ning aktiivsel osalemisel tunnis.

Õpitulemused

Kursuse läbinu

Ø  Orienteerub antiikajal väljakujunenud filosoofilistes põhimõistetes.

Ø  Oskab eristada selle ajastu filosoofilise mõtte arengu erinevaid perioode.

Ø  Suudab kirjeldada põhilisi antiikaja filosoofilisi koolkondi.

Ø  Tunneb tuntumate antiikaja filosoofide elu ja loomingut.

Ø  Suudab iseseisvalt kasutada filosoofialast kirjandust.

Ø  Püüab oma seisukohti ka filosoofiliselt argumenteerida.

Õpikud:

Indrek Meos, Antiikfilosoofia. Kolibri, 2000 a. 171 lk

I.Meos, Filosoofia põhiprobleemid, Koolibri, 1998 a.  254 lk

E.Saarinen, Filosoofia. Hermes OÜ, 2007 lk 240

I.Meos, Filosoofia sõnaraamat. Koolibri, 2002 lk 282

A ja O Taskuteadmik. Filosoofia. Eesti Entsüklopeediakirjastus. 2004.a

S.Law, Filosoofia. Varrak, 2008 a.352 lk

Abimaterjale õppetööks:

E.Saarinen, Symposium. Filosoofiaõpik. Avita, 2003. 303 lk.

E.Jakoby, 50 klassikut. Filosoofid. Mõtlejad antiigist tänapäevani. Tea, 2003. 311 lk.

Peter J.King, Sada filosoofi. Maailma suurimate mõtlejate elu ja töö. Sinisukk 2005.a.

B. Magee, Filosoofia lugu. Varrak, 2000.a.

W.Raeper, L.Smith, Pilk ideede maailma. Teejuht algajaile. Koolibri, 2003 , 2007 lk

Künnapas T. Suured mõtlejad. Põhijooni filosoofia ajaloost. Tallinn: Olion , 1992

Grauberg E., Kivinurk K. Maailm. Tõde. Vabadus. Sissejuhatus Lääne-Euroopa filosoofia ajalukku. Tallinn: Valgus, 1991

Meos I. Filosoofia põhiprobleemid. Õpik gümnaasiumile. Tallinn: Koolibri, 1998

Platon, Teosed I. Sokratese apoloogia. Phaidron. Krition. Pidusöök. Charimdes. Phaidros. Euthyphron. Tartu. Ilmamaa, 2003

Platon, Pidusöök .  Sokratese apoloogia. Tallinn 2002

Hindamine:

Hinnatakse eelkõige üldist orienteerumist antiikfilosoofia probleemides ja filosoofilise derminoloogia tundmist. 

Hindamisel nõutakse koolkondade ja põhimõistete tundmist.

Kursuse jooksul tuleb õpilasel kirjutada vähemalt üks essee, teha üks lühiettekanne (7 -10 min) etteantud teemal ja saada positiivne hinne kahes kontrolltöös ning positiivne tulemus kaasatöötamisele (vt. kaasatöötamislehte).

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia