Põhimõtted

ELU JEESUSE KRISTUSE KOGUDUSES

 

1. Koguduse kogumine ja läkitamine

 

Me täname Jumalat, "kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast ja asetanud oma armsa Poja kuningriiki, kelles meil on lunastus, pattude andeksandmine". Kl 1,13.

Kristus tunnustab meid oma koguduseks.

"Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes." Ap 2,41-42

 

See on Jumala perekond, õed ja vennad Kristuses.

"Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta: "Ennäe, mu ema ja mu vennad! Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema." Mk 3,34-35

 

Nii nagu Kristus meid on tunnustanud, nii tunnustame ja võtame me vastu ka neid, keda Kristus koos meiega on usule kutsunud.

"Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks." Rm 15,7

Nii nagu Kristus on meile patud andestanud ja andestab, nii anname meie oma ligimestele andeks.

"Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks, kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks." Mt 6,14-15

 

"Jälgige end: kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta kahetseb, anna talle andeks! Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse korda sinu poole pöördub, öeldes: "Ma kahetsen", andesta ikka talle!" Lk 17,3-4

Jumala poolt pakutud lepitusele vastab Jeesuse Kristuse kogudus ülistuse ja kummardusega.

"Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastuses. Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeksandmine tema armu rikkust mööda." Ef 1,3-7

Tunnistades sõna ja teoga Kristuse päästest teeb kogudus palveid ja eestpalveid kõigi inimeste ja rahvaste eest. Nõnda näitab ta oma preesterlikku kutsumust.

 

"Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele." 1Tm 2,1-4

 

Nii nagu Jumal saatis oma Poja maailma, nii läkitab Jeesus Kristus oma koguduse maailma keskele.

"Jeesus ütles nüüd neile taas: "Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid."" Jh 20,21

Kõigi koguduse liikmete kohta on maksev Issanda ülesanne: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 16,15).

 

2. Kuulutamine ja õpetamine

 

Koguduse kutsumus seisneb Jeesuse Kristuse evangeeliumi avalikus kuulutamises kõigile inimestele. Selle läkituse loomulikuks osaks on oma liikmete õpetamine evangeelses vaimus.

"Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni." Mt 28,19-20

 

Pühakiri kutsub meid üles Jeesuse Kristuse järgimisele, kuulekusele, usule ja teenimisele, armastusele ja lootusele.

 

Apostel Paulus ütleb: "Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik." Rm 12,1-2

 

Meie ülesandeks on olla Kristuse sõnumi kuulutajad.

"Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otsekui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!" 2Kr 5,20

"Aga Peetrus ütles neile: "Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni."" Ap 2,38

 

Koguduses antava õpetuse ülesandeks on koguduse liikmete juhtimine usu kuulekusele ja vaimulikult vastutusvõimelisele elule.

"Et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus." Ef 4,15

"Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal." Kl 3,1-2

 

Sellise õpetuse keskpunktis seisab Piibli ja evangeeliumi mõistmine meie ajas ja maailmas. Kogudus vastutab oma Issanda ees, et noor põlvkond tuleks usule Jeesusesse Kristusesse ja hakkaks Teda täie julgusega järgima. Nii on laste ja noorte kristlik õpetamine koguduse jaoks eriti tähtis ülesanne.

 

"Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel! Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravatele!" 5Ms 6, 7-9

"Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane! Isad, ärge riielge oma lastega, et nad ei muutuks araks!" Kl 3,20-21

 

3. Usk ja ristimine

 

Jumal pakub armu kõigile, kes kuulevad ja võtavad vastu evangeeliumi Jeesusest Kristusest.

"Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub." Rm 1,16

"See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele." 1Tm 2,3-4

See, kes Jumala poolt pakutud päästva armu Jeesuses Kristuses on vastu võtnud, avaldab soovi, et teda ristitaks.

"Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest." Ap 2,41Ristimine teostatakse vee alla kastmisega Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.

 

"Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse." Mt 28,19

Ristitav annab ristimises avaliku tunnistuse selle kohta, et ta vana elu on koos Kristusega surnud ja maha maetud. Ühtlasi on see tunnistus koos Kristusega uuele elule tõusmisest.

 

"Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus." Rm 6,3-4

 

Seejuures palub ta ristimises Jumalalt armu, et elada hea südametunnistusega uut ja püha elu.

"Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu." 1Pt 3,21

 

Ristimises poogitakse ristitav kogudusse kui õppimis- ja teenimisosadusse.

"Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palus ta meid: "Tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale!"" Ap 16,15

"Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes." Ap 2,41-42

Meie arusaam Kristuse kogudusega ühinemise uustestamentlikust järjekorrast on järgmine: Jeesuse Kristuse vastuvõtmine, meeleparandus ja uuestisünd, ristimine, kogudusse õnnistamine ja Püha õhtusöömaaja lauas osalemine.

 

4. Püha õhtusöömaaeg

 

Jeesus Kristus seadis oma jüngritele ja kogudusele püha õhtusöömaaja ehk leivamurdmise.

"Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes: "See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!" Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: "See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse." Lk 22,19-20

 

Kristuse kogudus on algusest peale tänu ja rõõmuga kogunenud Issanda laua ümber, et üksteisega leiba ja veini jagades saada Püha Vaimu läbi osa Kristusest endast ja tema lunastustööst.

 

"Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes." Ap 2,42

Apostel Paulus kirjutab: "Sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi: et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: "See on minu ihu, mis teie eest antakse! Tehke seda minu mälestuseks! Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: "see karikas on uus leping minu veres! Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!" Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb." 1Kr 11,23-26

"Õnnistuse karikas, mida me õnnistame - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus?" 1Kr 10,16

 

Võttes osa pühast õhtusöömaajast tuletame me endale meelde Jeesuse Kristuse kannatust ja surma ning kogeme Tema õnnistavat lähedust ja osadust.

"Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. ... Ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurdmisest ära tundnud." Lk 24,30.35

 

"Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes: "Võtke, sööge, see on minu ihu!" Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: "Jooge kõik selle seest, sest see on minu lepinguveri, mis valatakse paljude eest pattude andeksandmiseks!"" Mt 26,26-28

 

Pühakiri manitseb meid Pühast õhtusöömaajast südame poolest puhastatuna ja väärikalt osa võtma.

"Niisiis, kes iial seda leiba sööb või Issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi Issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust." 1Kr 11,27-29

 

"Kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule ja too oma and!" Mt 5,23-24

Püha õhtusöömaaeg on kõigi uuestisündinud usklike osaduse märk oma Lunastaja ja Päästjaga ning kõigi Tema ihu liikmetega. See laud kõneleb lepitusest Jumalaga ja lepitusest kaasinimestega.

 

"Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, - eks see ole Kristuse vere osadus? Leib, mida me murrame, - eks see ole Kristuse ihu osadus? Et leib on üks, siis ka meie, paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast." 1Kr 10,16-17

Võttes osa "Issanda lauast" kuulutame Tema taastulekut aus ja väes.

"Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud." Lk 22,18

"Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb." 1Kr 11,26

Issanda laud annab meile uut jõudu ja täidab usujulgusega, et elada, tunnistada ja teenida selles maailmas koos Kristusega.

 

5. Vaimuannid, ametid ja teenimine Kristuse koguduses

 

Igale uuestisündinud kristlasele on antud Püha Vaimu tõotus.

"Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni." Ap 2,38

Püha Vaim annab koguduse liikmetele ühiseks eluks ja teenimiseks vajaminevad annid (karismad).

Loe 1Kr 12 - 14

 

"Sest otsekui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande: olgu prohvetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda; olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajaametis; olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjaametis, kes teistele jagab, andku siira südamega; kes teist juhatab, olgu innukas; kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik." Rm 12,4-8

 

Tänu neile andidele suudab Jumala rahvas täita oma kutsumust.

Kristuse ihus ei ole ühtki "andetut" - vaimuannita inimest. Kõik vaimuannid on antud selleks, et rahus ja korrastatult, kooskõlas ja vastastikku üksteist austades kujundada ühist elu Jumala juhtimisel.

"Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. ... Teie aga olete "valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse - teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on." 1Pt 2,5-10

 

Kõik vaimuannid on tähtsad.

"Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad? Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid? Aga taotlege suuremaid armuande!" 1Kr 12,28-31

 

Selleks, et üleüldine preestriteenistus võiks toimuda koguduses korrapäraselt ja jõuliselt, on Kristus seadnud oma kogudusse ametid.

"Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea - Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses." Ef 4,11-16

Loe 1Tm 3

 

"Seepärast pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi." Ap 20,28

Tundnud endi keskel Püha Vaimu läbi ära vajalike vaimuannetega venna või õe, seab kogudus vastavalt ühisele vaimulikule tunnetusele ta sobivasse ametisse.

 

"Vennad, vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse." Ap 6,3

"Ärgu keegi mõtelgu üleolevalt sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus, puhtuses! Ole hoolas ette lugema, ergutama, õpetama, kuni ma tulen! Ära jäta hooletusse vaimuandi, mis sulle anti ennustuse läbi, kui vanemad panid oma käed sinu peale! Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile! Pane tähele iseennast ja õpetust, jää kõigesse sellesse püsima, kui sa seda teed, siis sa päästad enda ja need, kes sind kuulavad." 1Tm 4,12-16

Vaimuannid ja ametid on Jeesuse Kristuse koguduse kogumiseks ja väljaläkitamiseks.

 

6. Hingehoid ja koguduslikud mõjutusvahendid

 

Hingehoiu eesmärgiks on julgustada kõiki koguduse liikmeid järgima Jeesust Kristust ja andma oma elu Jumala kasutusse.

"Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale. Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades." Kl 3,16-17

 

"Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses..." Fl 2,5jj

"Teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti! Aamen." 1Pt 4,10-11

Manitsemine ja julgustamine, pattude tunnistamine Jumalale või kaasusklikele ning andestuse kuulutamine on hingehoidlikud vahendid. Üldises hingehoius on veel oluline osasaamine ligimeste rõõmudest ja kartustest, kannatustest ja kiusatustest, võitlustest ja muredest. Siin kehtib põhimõte: "Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust." (Gl 6,2)

 

"Vennad, kui inimest peaks ka tabama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse." Gl 6,1

 

"Mu vennad, kui keegi teist on ära eksinud tõest ning keegi pöörab ta tagasi, siis ta teadku: see, kes patuse pöörab ta eksiteelt, päästab tema hinge surmast ja katab kinni pattude hulga." Jk 5,19-20

 

"Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!" Rm 12,9-11

Kui mõnes koguduse liikmes on usk Jeesusesse Kristusesse kustunud, armastus Jumala ja ligimeste vastu jahtunud ning kõik hingehoidlikud püüdlused teda Kristuse ja koguduse juurde tagasi juhtida jäävad viljatuiks, siis paneb kogudus ta koguduse liikmete hulgast välja.

 

"Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner! Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt18,15-18

 

"Nende üle, kes on väljas, mõistab kohut Jumal. Kõrvaldage siis kuri endi keskelt!" 1Kr 5,13

"Selle korralduse ma annan sulle, mu poeg Timoteos, varasemate sinu kohta käivate ennustuste põhjal, et sa nende toel võitleksid head võitlust, säilitades usku ja puhast südametunnistust, mille mõned on enesest ära tõuganud, ja nende usulaev on läinud põhja. Nende seas on Hümenaios ja Aleksandros; nemad ma olen loovutanud saatanale, et nad karistatuna loobuksid Jumala teotamisest." 1Tm 1,18-20

Kogudus kasutab karistusvahendeid selles alandlikus teadmises, et temalgi tuleb kord aru anda Jumala kohtu ees.

 

7. Kristuse ihu - kohalik kogudus ja koguduste liit

 

Kristuse ihu osadus on meile eelkõige antud kohalike usklike kogunemises - kohalikus koguduses.

"Kes nüüd tema sõna vastu võtsid, need ristiti, ning sel päeval lisati nende hulka umbes kolm tuhat inimest. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes." Ap 2,41-42

 

Kohalik kogudus on osa ülemaailmsest Kristuse ihust. Kohalikke kogudusi nagu koguduse liikmeidki ühendab Jeesus Kristus Püha Vaimu läbi. See tõsiasi on ka koguduste ühistöö aluseks.

 

"Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe Vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe Vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed." 1Kr 12,12-14

 

Vanas Testamendis kogunesid Jumala rahva erinevad suguharud vana liidulepingu (hbr beresit) - Seaduse alusel, et lahendada ühiselt elulisi küsimusi: "Kogu Iisraeli laste kogudus kogunes Siiloasse ja nad püstitasid sinna kogudusetelgi, siis kui maa oli neile alistunud." Jos 18.1

 

Kohalike koguduste liidu (antud juhul Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit) vaimulik alus on uus liiduleping Jeesuses Kristuses. Kohalike koguduste osadus ehk koguduste liit toetab üksteist eestpalvetes (ühine palvekalender), Pühakirja tundmaõppimises (seminar ja piiblikoolid), kirjanduse väljaandmises (ajakirjad "Teekäija" ja "Päiksekiir"), misjonitöös, uute koguduste rajamises ja materiaalses abis nagu algkoguduse päevil.

 

"Korjandusest pühade jaoks: nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen. Aga kui ma olen pärale jõudnud, siis ma saadan kirjadega need, keda te iganes arvate kõlbavat, viima teie anni Jeruusalemma, aga kui on sünnis, et minagi sinna lähen, tulgu nad minuga kaasa." 1Kr 16,1-4

Koguduse kord ja koguduste liidu põhikiri, juhtimine ja finantsiline korraldus, mitmesugused allasutused ja projektid on Jumala teenimise vahendid antud ajas ja olukorras.

 

8. Kristuse ihu ja erinevad kirikud

 

Jeesus Kristus ehitab oma riiki üles mitmesugustes kirikutes ja osaduskondades. Me usume, et Püha Vaim toimib erinevates kirikutes, rikastades Jumala rahva ühist tunnistust käesoleval maailmaajastul.

 

"Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid taga sunnitud. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala Vaimus räägib, ei ütle: "Neetud on Jeesus!" ning ükski ei suuda öelda: "Jeesus on Issand!" muidu kui Pühas Vaimus. Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuanne ikka samas Vaimus; ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab." 1Kr 12.1-11

 

Hoolimata erinevustest Pühakirja mõistmisel ja koguduslikus korras, aga ka eksitustest ja inimlikust süüst, ei tohiks uskkondlikud raamid takistada kõigi uuestisündinud usklike osadust ja ühist tunnistust maailmas. Jeesuse Kristuse tahe on, et me oleksime üks.

"Mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks; mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind." Jh 17,22-23

 

Sellepärast me palvetame koos maailma kõigi kristlastega koguduste ja kirikute uuenemise pärast Pühakirja alusel. Me usume, et liikudes Püha Vaimu uuendavas väes koguduse Ülemkarjase juhtimise all, püsime me armastuse ja ühtsuse teel.

"Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast." 1Jh 4,7

 

"Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees." Ef 4,1-6

 

"Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane." Jh 10,16

Eesmärgiks on vaid üks kari ja üks Karjane - Jeesus Kristus, kasvades Temas, kasvame suurema ühtsuse suunas.

"Ometi, sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada!" Fl 3,16 

Viimased uudised

27. märts Palmipuudepüha 2021
19. detsember Normaalsuse igatsuse katkestus
05. detsember Markusega läbi talvise aia